Отказ от отговорност

Никакъв съвет

Тази страница е юридическият отказ от отговорност на Фондацията за възнаграждения. Този уебсайт съдържа обща информация за правни въпроси. Информацията не е съвет и не трябва да се третира като такава.

Ограничаване на гаранциите

Правната информация на този уебсайт се предоставя "така, както е", без никакви декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се. Фондацията за възнаграждения не дава никакви възражения или гаранции по отношение на правната информация на този уебсайт.

Без да се засяга общият характер на горния параграф, Фондацията за възнаграждения не гарантира, че:

• правната информация на този уеб сайт ще бъде постоянно достъпна или изобщо достъпна; или
• юридическата информация на този уебсайт е пълна, вярна, точна, актуална или не подвеждаща.

Използване на услуги и уебсайт

Вие изрично признавате и се съгласявате, че:

Вашето използване на Услугите и уебсайтовете е на ваш единствен риск. Фондацията Reward положи всички усилия, за да гарантира, че съдържанието на уебсайта (сайтовете) и достъпно чрез Услугите е точно и актуално и правилно по време на публикуването. Уебсайтът (ите) и Услугите обаче се предоставят на принципа „както е“ и „както е наличен“. Ние не гарантираме точността, навременността, пълнотата или годността за целта на съдържанието, предоставено на уебсайта (сайтовете) или чрез Услугите, или че използването на уебсайта ще бъде непрекъснато, без вируси или без грешки. Не се поема отговорност от или от името на The Reward Foundation за грешки, пропуски или неточна информация на уебсайта (сайтовете) или достъпна чрез Услугите.

Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугите, се извършват по ваше усмотрение и риск и вие ще носите единствената отговорност за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такъв материал.

Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от вас от Фондация „Награда“, не създават гаранции или други задължения, които не са изрично посочени в тези Общи условия.

Общата отговорност на Фондацията Reward към вас по договор, деликт (включително небрежност) по отношение на настоящите Общи условия, използване на уебсайта (ите) и / или каквито и да е Услуги ще бъде ограничена до по-голяма от (а) 150.00 британски лири и ( б) цената, валидно платена от вас на The Reward Foundation съгласно който и да е договор за платени услуги през трите месеца, предхождащи събитието, породило иска.

Вие изрично признавате и се съгласявате, че The Reward Foundation не носи отговорност за непреки, случайни, специални, последващи или примерни щети, нито за пряка или непряка загуба на печалба, приходи, бизнес, очаквани спестявания, добра воля или възможност.

Нищо в настоящите Общи условия не засяга законовите права на който и да е потребител или изключва или ограничава каквато и да е отговорност за измама или смърт или телесна повреда, произтичащи от небрежност на Фондацията The Reward.

Професионална помощ

Съдържанието на уебсайта (ите) и предоставено чрез Услугите е само за обща информация и не е предназначено, нито представлява юридически или други професионални съвети или услуги или препоръка за закупуване на какъвто и да е продукт или услуга, при които трябва да се вземе конкретно решение. Информацията, съдържанието на уебсайтовете и услугите не отговарят на вашите особени обстоятелства и съответно не трябва да разчитате на съдържанието на уебсайтовете и услугите като заместител на подходящи професионални съвети.

Фондацията Reward не носи отговорност за това как съдържанието на уебсайта (сайтовете) или достъпното чрез Услугите се използва, тълкува или каква разчита на него. Ние не поемаме никаква отговорност за резултатите от каквито и да е действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на уебсайта (ите) или достъпна чрез Услугите.

Не трябва да разчитате на информацията в този уебсайт като алтернатива на правните съвети от Вашия адвокат, адвокат, адвокат, адвокат или друг професионален доставчик на правни услуги.

Ако имате някакви конкретни въпроси относно правни въпроси, трябва да се консултирате с вашия адвокат, адвокат, адвокат, адвокат или друг доставчик на правни услуги.

Никога не трябва да забавяте да търсите правни съвети, да пренебрегвате правните съвети или да започнете или преустановите каквото и да е правно действие поради информация на този уебсайт.

Отговорност

Нищо в това правно отнемане на отговорност няма да ограничи никое от нашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство, нито да изключи някой от пасивите ни, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Събития извън нашия контрол.

Тази клауза обяснява, че ние не носим отговорност за събития извън нашия контрол.

Фондацията Reward няма да носи отговорност или отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от нашите задължения съгласно настоящите Общи условия или който и да е свързан договор между нас, причинен от събития извън нашия разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“ ).

Проявата на непреодолима сила включва всяко действие, събитие, несъществуване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

  • Стачки, локаути и други индустриални действия.
  • Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война.
  • Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие.
  • Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт.
  • Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи.